Les mer om hva vi kan bistå med


Avocado advokater dekker de fleste juridiske felt. Våre advokater er erfarne, opptatt av resultatet og kostnadene.

Arbeidsrett

Vi bistår både på arbeidstaker og på arbeidsgiversiden. Våre områder er saker tilknyttet arbeidsavtaler og arbeidstid, revisjon av arbeidsavtaler, oppsigelser og nedbemanninger og spørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelser.

Kjøpsrett

Etter at man han kjøpt seg bil, båt, motorsykkel eller andre kostbare løsøregjenstander kan man oppleve at gjenstanden ikke oppfyller de krav som var avtalt. Da kan man ha rett til å kreve selger for prisavslag, erstatning eller også heve kjøpet. Vi bistår både kjøper og selger i slike situasjoner.


Fast eiendom

I fast eiendoms rettsforhold inngår servitutter og bruksretter, men det gjelder også tvister som har oppstått i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Det kan være at eiendommen eller boligen viser seg å ha mangel, og at eiendommen således er mindre verdt. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å kreve retting, prisavslag og erstatning, og ved vesentlig kontraktsbrudd, og heve kjøpet. Dette er områder vi har lang erfaring med å håndtere.

Vi bistår også i husleieforhold, både med husleiekontrakter og med tvist i leieforhold.


Avtalerett

Avtaler kan inngås både muntlig og skriftlig. Det anbefales likevel å gjøre avtalen skriftlig. Da stiller man sterkere dersom det oppstår tvist om hva slags avtale som er inngått. Vi bistår gjerne med å sette opp avtaler. Vi har også prosedert flere saker der det har vært uenighet om hvordan avtalen skal forstås. Utgangspunktet er alltid avtalens ordlyd og blant andre momenter, partenes forutsetninger.


Familie, arv og skifte

Vi setter opp samboeravtaler, ektepakter og testamenter. Vi bistår med følgende av samlivsbrudd, både i ekteskapet og i samboerforholdet. Opphør av ekteskap reguleres av ekteskapsloven. Hvordan eiendelene skal fordeles er avhengig av hvilken formuesordning som er avtalt; felleseie eller særeie. Særeie kan bestemmes i ektepakt eller av giver. Spørsmålet er om verdiene kan deles likt eller ikke. Ved opphør av samboerskap er spørsmålet om eiendelene eies av begge eller av den ene.

Vi bistår også etter dødsfall, der arv skal fordeles.


Barnefordeling

Vi bistår foreldre der partene er uenige om omsorgs- og samværsspørsmål.


Personskade

En personulykke kan ha store ringvirkninger både på helse og på økonomien. Ulykken kan medføre store økonomiske tap. Vi kan bistå deg med å fremme krav om erstatning i form av tapte utgifter, inntekter og fremtidig tap. Hovedvilkårene for rett til erstatning er at det foreligger en uaktsom handling, at det har skjedd et økonomisk tap og at det er årsakssammenheng mellom disse.


Entreprise

Vi bistår både byggherre og entreprenør i saker innen entreprise- og tilvirkningskontrakter.


Selskapsrett

Vi rådgir og utarbeider nødvendige dokumenter til stiftelse av selskap, aksjonæravtaler og salgskontrakter. Vi gir også råd i tilknytning til driften av selskapet.


Strafferett

Strafferetten tilhører ett av firmaets spesialområder, og vi har til enhver tid saker gående for domstolen. Vår kompetanse er også innenfor feltet økonomisk kriminalitet.


Prosedyre

Vi er prosedyreadvokater og fører ofte saker for domstolen. Vi har også ofte fokus på de muligheter som finnes for å løse tvisten utenrettslig, som kan være et mål for klienten der tid og ressurser tilsier det. Men fører vi saken for retten, skal vi vinne den.


Opphavsrett

Opphavsretten er den retten opphavsmannen får til noe han eller hun har skapt enten litterært, kunstnerisk eller vitenskapelig. Retten gir opphavsmannen enerett til å mangfoldiggjøre verket og til gjøre det offentlig. Ofte oppstår spørsmålet om verket er etterlignet av andre. Vi kan bistå i denne vurderingen, og for hvorvidt det foreligger grunnlag for å fremme erstatningskrav mot den som har krenket opphavsmannens rett.


Varemerkerett

Et varemerke er et kjennetegn for en bestemt næringsdrivendes varer og/eller tjenester. Det kan blant annet være en logo, figur eller et slagord. Gjennom registrering av varemerke kan det oppnås enerett til bruk. For eksempel er «Avocado advokater» et registrert varemerke og kan kun benyttes av oss.

Vi bistår med registrering av varemerke og med fremsettelse av krav der det er gjort inngrep i eneretten.


Trygderett

Vi bistår med trygdespørsmål. Vi bistår også med klager på vedtak, herunder ankesaker til Trygderetten og lagmannsretten.